4

Harte / Hochdichte Faserplatten HB / HDF Formboard top pine

Formboard top pine

Kunstharzpressholz CELLON

CELLON

Mittelharte / Mitteldichte Faserplatten MB / MDF MDF

MDF

Sperrholz / Furniersperrholz (Eichen-)Sperrholz

(Eichen-)Sperrholz